افق وحی 

نقد نظریّه دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی
این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک خاتمه است به انگیزه پاسخ و نقد نظریّات و شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی و رسالت تدوین شده است که با ذکر وهمیّاتی ناصواب و لاطائلاتی بی‌بنیان پنجه در پنجه شاهین آسمان رسالت و ولایت درافکنده و پای در جای پای پیامبران و رسل نهاده و از مقام و منزلت قرآن و رسل دم می‌زند و آن دو را در ترازوی وهم و خیال خویش به سنجش در آورده است و سخن از صحیح و سقیم و صدق و کذب آیات بیّنات می‌راند و...
موجود
حضرت آیت اللـه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی
افق وحی
 
قیمت اصلی: 
100000
                            
 
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر