کتاب صوتی روح مجرد
https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/arkmY/vt/frame
یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم حداد